No Slide

You have not yet added any slide. Please go to "Home Slider > Add New Slide" menu to add ones.

ORGANIZACJA PROGRAMÓW STUDIÓW ZGODNIE Z KRAJOWYMI RAMAMI KWALIFIKACJI

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

CZTERY GŁÓWNE ZALETY ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA SYLABUSAMI

Zarządzanie efektami

Partnerstwo

Matryca kompetencji

Współpraca

SPRAWDŹ WERSJĘ DEMONSTRACYJNĄ PROGRAMU SYLABUSKRK

Login: serwis@ict4edu.pl Hasło: t

Wyniki ankiety wśród uczelni wyższych

Czy Państwa uczelnia korzysta z narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością kształcenia ? - 3.6%
Czy Państwa uczelnia korzysta z oprogramowania do organizacji toku studiów - praca dziekanatu? - 91.5%
Czy Państwa uczelnia korzysta z oprogramowania wspomagającego proces rekrutacji? - 83.1%
Czy Państwa uczelnia korzysta z oprogramowania wspomagającego opracowanie harmonogramów zajęć? - 52.5%
Czy Państwa uczelnia korzysta z oprogramowania wspomagającego zapisy na zajęcia do wyboru? - 37.3%
Czy Państwa uczelnia korzysta z oprogramowania wspomagającego ocenę przez studentów/słuchaczy realizacji zajęć? - 22%

JAKIE KORZYŚCI DAJE ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE SYLABUSAMI ?

Korzyści jest bardzo dużo. Wszystkie sylabusy (niezależnie od liczby kierunków studiów) są opracowane według jednolitego standardu zawartości i umieszczone we wspólnej bazie danych. Można je aktualizować i przechowywać kolejne wersje, według których prowadzone są zajęcia w kolejnych latach. Autorów sylabusów może być dowolnie wielu, a każdy z nich może pracować niezależnie. Każdy z autorów może zajrzeć do dowolnego sylabusa i sprawdzić jak przedmiot przez niego opisywany koresponduje z innymi. Opiekun kierunku może kierować uwagi do każdego z autorów i akceptować lub odrzucić przygotowany sylabus. Zaakceptowane sylabusy są udostępniane studentom. Nawet po kilku latach od ukończenia studiów można będzie sprawdzić jaki był zakres i forma realizacji każdego przedmiotu.

JAK SKUTECZNIE ZORGANIZOWAĆ PRACE PRZY REKONSTRUKCJI PROGRAMÓW?

Wykorzystanie systemu Sylabus KRK pozwala na bardzo szybkie przejście od ogólnych, dotychczas posiadanych, opisów przedmiotów do sylabusów opracowanych zgodnie z wymaganiami KRK. Opracowana i zatwierdzona lista efektów kierunkowych wprowadzona do systemu pozwala pracownikom – autorom sylabusów – na edycję sylabusa wprost w systemie. Sylabus składa się z wielu grup informacji, które trzeba wpisać w odpowiednich formularzach. Autor zgłasza w systemie zakończenie edycji i wówczas opiekun może sylabus obejrzeć i zweryfikować, a następnie zaakceptować lub odrzucić umieszczając w systemie uwagi dla autora. System powiadamia autora o decyzji opiekuna. Opiekun może oceniać nie tylko pojedyncze sylabusy, ale także ich komplet – sprawdzając czy przedmioty pokrywają listę efektów kierunkowych. Pomocna jest w tym matryca kompetencji powstająca w systemie. W razie potrzeby opiekun sugeruje zmiany w odpowiednich przedmiotach.

CZY SYSTEM SYLABUS KRK POMAGA OPRACOWAĆ PROGRAM DLA NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW?

System jest bardzo skutecznym narzędziem wspierania prac związanych z przygotowaniem nowego kierunku studiów. Pozwala na swobodne redagowanie ramowego programu studiów, czyli wpisywanie przedmiotów, form zajęć, godzin i punktów ECTS. Program na bieżąco podsumowuje godziny i punkty, łatwo więc dokonywać potrzebnych korekt. Przydzielenie osób do przedmiotów, to wskazanie autorów sylabusów. System powiadamia każdego z autorów o tym, że powinien opracować sylabus. Autorzy pracują niezależnie lecz mogą oglądać sylabusy innych przedmiotów. Gotowe sylabusy weryfikuje i zatwierdza opiekun kierunku. Pakiet gotowych sylabusów można udostępniać studentom i/lub wydrukować.

CZY KORZYSTAJĄC Z PROGRAMU MOŻNA OPISAĆ KIERUNEK MIĘDZYOBSZAROWY?

Do systemu można wprowadzić efekty obszarowe dla dowolnego spośród ośmiu wyróżnionych w Rozporządzeniu MNiSW obszaru, dla studiów każdego stopnia (I, II) i profilu (ogólnoakademickiego lub praktycznego). Każdy redagowany za pomocą systemu program studiów odnosi się do odpowiedniego dla niego zestawu efektów obszarowych. Jeśli potrzeba można sięgać do zestawów efektów dotyczących różnych obszarów.

CO BĘDZIE JEŚLI NASTĄPI NOWELIZACJA EFEKTÓW OBSZAROWYCH WPROWADZONYCH PRZEZ ROZPORZĄDZENIE ?

W systemie można dokonać aktualizacji efektów obszarowych i odpowiednio dokonać korekt w efektach kierunkowych. Te zmiany nie naruszą opisów programów studiów zainaugurowanych we wcześniejszych rocznikach.

Gdy patrzymy na organizację polskich uczelni wyższych, to możemy odnieść wrażenie, że stoimy w miejscu, gdy nowoczesne uczelnie na całym świecie rozwijają się i systematycznie doskonalą. Warto więc wskazać kilka „prawd oczywistych”, które dla wszystkich uczelni powinny być wskazówką działań związanych z doskonaleniem jakości procesów edukacyjnych:

  • W nowoczesnej wyższej uczelni program studiów musi być nieustannie doskonalony
  • Uczelnie muszą pomóc swym absolwentom w odnalezieniu własnego miejsca na rynku pracy
  • Wyzwania rynku pracy i gospodarki wymagają szczególnie starannego przygotowania absolwentów i dostrajania programów studiów do oczekiwań pracodawców
  • Technologie informacyjne mogą zapewnić uczelniom mobilność w kreowaniu nowych kierunków studiów i specjalności
  • Szczegółowe i rzetelne informacje o efektach kształcenia wszystkich form edukacyjnych, swobodnie dostępne dla całego środowiska akademickiego i gospodarczego (kandydatów, studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników) zapewniają uczelniom przewagę konkurencyjną

Prof. zw. dr hab. Jerzy KORCZAK