Funkcjonalność systemu Sylabus KRK

Przeznaczenie systemu

System Sylabus KRK jest narzędziem do tworzenia i zarządzania planami studiów oraz sylabusami przedmiotów, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej w 2011 r. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zapewniającej uczelniom wyższym autonomię w tworzeniu i realizacji planów i programów studiów – Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 253, poz. 1520),w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Regulacje ustawowe wymagają, aby plany i programy kształcenia na uczelniach wyższych były budowane w taki sposób, by ich realizacja wynikała z określonych przez uczelnię celów kształcenia i zapewniały uzyskiwanie jednoznacznie określonych efektów, dotyczących: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych odniesionych do odpowiednich efektów obszarowych.

 

Główne funkcje programu

 

1.    Zarządzanie pracą użytkowników

 • Podział użytkowników na opiekunów kierunku i autorów sylabusów do przedmiotów (administrowanie pracą opiekunów i autorów: utrzymywanie bazy kont użytkowników i haseł dostępu)
 • Komunikacja opiekunów z autorami w związku z tworzeniem programu studiów, edycją i akceptacją sylabusów
 • Możliwość ustalenia zakresu informacji opisujących program studiów, które będą udostępniane w wewnętrznej sieci Intranet uczelni oraz w publicznym serwisie internetowym uczelni

2.    Zarządzanie efektami obszarowymi i kierunkowymi

 • Edytor efektów obszarowych i kierunkowych i ich wzajemnych powiązań
 • Kontrola kompletności i siły powiązań między efektami obszarowymi i kierunkowymi (ekran, wydruki)

3.    Zarządzanie kierunkami i stopniami studiów

 • Zarządzanie kolejnymi rocznikami studiów w ramach wydziałów i kierunków studiów
 • Podział na studia I, II i III stopnia (opcjonalnie także studia podyplomowe)

4.    Tworzenie i edycja programów dla poszczególnych kierunków studiów

 • Podział przedmiotów na grupy (np. ogólne, kierunkowe, wybieralne, etc)
 • Przypisywanie przedmiotów do semestrów, określanie liczby godzin zajęć z podziałem na formy zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, wskazanie formy zaliczenia i liczby punktów ECTS
 • Przypisywanie przedmiotów do jednostek organizacyjnych, wskazywanie autorów sylabusów
 • Sumowanie liczby  godzin w poszczególnych grupach przedmiotów, z podziałem na formy zajęć i tryb studiów
 • Sumowanie godzin i punktów ECTS w obrębie grup przedmiotów i w całym planie studiów (odrębnie studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Dodawanie specjalności w ramach kierunku  (z podziałem programu specjalności na przedmioty wybieralne i obowiązkowe)
 • Sumowanie godzin i punktów ECTS w ramach specjalności (odrębnie studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Ewidencja przedmiotów wolnego wyboru
 • Przeglądanie, korekty, drukowanie programu studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne)

5.    Tworzenie i edycja sylabusów, które zawierają

 • Podstawowe dane o przedmiocie (opis ogólny, słowa kluczowe, język realizacji)
 • Listę wymagań wstępnych
 • Określenie przez autora  celów i efektów realizacji przedmiotu oraz powiązanie efektów z celami, a także z efektami kierunkowymi
 • Tematy zajęć (z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne) i powiązanie tematów zajęć z celami i efektami z liczbą godzin dla poszczególnych form zajęć
 • Tematy pracy własnej studenta (z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne) i powiązanie tematów pracy własnej z celami i efektami realizacji przedmiotu
 • Metody weryfikacji uzyskiwania efektów realizacji przedmiotu
 • Obciążenie studenta pracą (z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne) i obliczanie na tej podstawie punktów ECTS (weryfikacja z punktacją ustaloną na poziomie ram programowych)
 • Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (z opisem bibliograficznym)
 • Wykaz osób prowadzących przedmiot (rodzaje zajęć, dane podstawowe i kontaktowe)
 • Macierze kontrolne spójności tematyki zajęć i pracy własnej studenta z celami i efektami realizacji przedmiotu
 • Weryfikacja kompletności i poprawności wypełnienia sylabusu

6.    Inne funkcjonalności

 • Wydruk planu studiów dla kierunku (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Wydruk sylabusów (pojedyncze sylabusy lub zestaw sylabusów – katalog sylabusów dla kierunku)
 • Zarządzanie sylabusami przez autora (obejmuje wszystkie sylabusy danego autora, statusy sylabusów, uwagi opiekuna)
 • Kopiowanie sylabusów przedmiotów w obrębie list sylabusów przygotowanych przez danego autora
 • Weryfikacja realizacji efektów kierunkowych (matryca kompetencji dla kierunku i/lub specjalności)
 • Moduł oceny i akceptacji sylabusów przez opiekunów (automatyczna korespondencja z autorami sylabusów)
 • Udostępnianie sylabusów studentom w sieci wewnętrznej uczelni lub w otwartym serwisie internetowym
 • Pomoc kontekstowa dla autorów – zasady opisu poszczególnych części sylabusa, dostępna na ekranie podczas edycji sylabusów

7.    Współpraca z innymi systemami:

 • Export danych (program studiów, sylabusy) do Excela, Worda, Acrobata
 • Opcjonalnie współpraca z systemem zarządzania tokiem studiów (np. USOS import/export danych)

 

Szerszy opis funkcji i ich realizacji zawiera Podręcznik użytkownika dla systemu Sylabus KRK, który zostanie dostarczony uczelni wraz z systemem, po podpisaniu umowy.

Możliwość adaptacji systemu do indywidualnych potrzeb Uczelni

W ramach prac związanych z adaptacją systemu do potrzeb Uczelni opracowana zostanie szata graficzna strony tytułowej serwisu dla użytkowników (z wykorzystaniem wskazanego loga  Uczelni), oprawa graficzna wydruków z systemu (uwzględniająca logo uczelni), założone zostaną podstawowe komponenty opisu programów studiów (wydziały, kierunki, stopnie studiów), założone konta opiekunów i koordynatora.

Ulotka programu sylabus KRK